Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

04. 03. 2018

High time for changes and unity

(Vyhlásenie Sučany Alumni k aktuálnej situácii na GBASe)
Vyhlásenie v PDF

Zverejnené básničky v nás ako predstaviteľoch Sučany Alumni vzbudili smútok, hnev a frustráciu zo stavu, ktoré pomenúvajú. V mnohom nám absolventom pripomenuli problémy, ktorým naša milovaná škola čelila ešte za našich čias. Niektoré ďalšie spomenuté problémy sa však vyvinuli až časom a my máme potrebu reagovať aj na ne. Od zverejnenia básní nám prišlo viacero reakcií a svedectiev od žiakov a absolventov, a zároveň sme pozorne sledovali diskusiu na Facebooku, kde sú stovky verejných reakcií od jednotlivcov.

Cieľom tohto vyhlásenia nie je iba kritizovať a upozorňovať na problémy. Chceme ponúknuť našu pomoc, skúsenosti a hlavne riešenia, ktoré veríme, že nielen zlepšia atmosféru v škole a pomôžu vyriešiť viaceré problémy, ale jej aj dlhodobo pomôžu rásť a rozvíjať sa. Nachádzajú sa v závere ako príloha tohto vyhlásenia. Veríme, že sú to práve reálne riešenia problémov, ktoré dokážu súčasnú situáciu naozaj pohnúť vpred a posilniť mýtického „ducha GBASu”.

Veríme, že Sučany Alumni je momentálne rešpektovaná organizácia nielen väčšinou žiakov a absolventov, ale aj vedením školy, učiteľmi a rodičmi. Tento rešpekt a vzťahy sa nebudovali ľahko. Trvalo nám to 8 rokov a zažili sme viaceré konflikty či už s vedením školy, žiakmi, rodičmi, učiteľmi, ale aj absolventmi. Vieme preto, že medziľudské vzťahy sa budujú ťažko a trvá to roky – na ich zničenie je však potrebné naozaj len veľmi málo. 8 rokov nie je dlhá doba, ale aj za tento pomerne krátky čas sme sa naučili, že impulzívne konanie pomôže len zriedka.

V prvom rade musíme oceniť snahu autora/autorov básní pomenovať problémy v škole a verejne vyjadriť svoje pocity. Jeho/ich voľbu uverejniť básne anonymne vnímame najmä ako snahu upozorniť a riešiť problémy v škole. Je mnoho iných spôsobov, ako to urobiť, avšak je potrebné oceniť jeho/ich odvahu a snažiť sa pochopiť konanie autora/autorov odhliadnuc od formy protestu, a následných udalostí. Anonymný protest môže byť spôsobený aj strachom čeliť kritizovaným osobám priamo alebo strachom z ich následného konania, čo je pri asymetrickom vzťahu žiak/učiteľ (vedenie) úplne pochopiteľné. Rešpektujeme preto voľbu autora/autorov zostať v anonymite.

Sučany Alumni sa nesnaží o prílišnú politickú korektnosť a ani nestrká hlavu do piesku. Už od nášho vzniku sme sa snažili o problémoch v škole hovoriť a ponúkať riešenia. Robili sme to formou dialógu a diskusie s relevantnými partnermi v škole. A presne o to isté sa snažíme aj dnes. Veríme, že nami zvolený prístup naši členovia a absolventi pochopia, aj keď s ním možno nebudú súhlasiť a viacerí by možno očakávali otvorenejšiu a ostrejšiu kritiku. Ak by sme sa snažili prilievať olej do ohňa, tak to situáciu nevyrieši. Práve naopak – školu a jej reputáciu to môže ešte viac poškodiť, a namiesto nás, absolventov, si to odnesú žiaci. Na rozdiel od nás, zajtra musia ísť do školy a čeliť dôsledkom aj nášho konania. A práve o ich blaho a dlhodobú budúcnosť školy nám ide najviac.

Vedenie školy a ani učiteľský zbor nie sú anjeli. Anjelmi nie sme ale ani my – absolventi. Neboli sme nimi všetci a vždy ani počas štúdia. Snáď to isté môžeme povedať aj o aktuálnych žiakoch. Sme len ľudia so silnými a slabými stránkami. Sme komplexné osobnosti a ostatní by nás tak mali vnímať a rešpektovať. Za dobré nás pochváliť a za zlé slušne a konštruktívne kritizovať.
Sučany Alumni od svojho vzniku bolo prístupné akejkoľvek spolupráci za účelom podpory rozvoja školy alebo pomoci riešiť jej problémy. Vyzývame preto všetky dotknuté a zodpovedné osoby alebo zložky školy ku vzájomnému rešpektu a komunikácii. Ak raz ponížime alebo očiernime jeden druhého, tak konštruktívny dialóg a spoločné hľadanie riešení je takmer nemožné. Sučany Alumni je ochotné podieľať sa na riešení aktuálnej situácie a zároveň aj na dlhodobých riešeniach. Sme pripravení spolupracovať s každým, kto o to prejaví záujem. Zároveň ponúkame aj návrhy riešení k diskutovaným problémom školy (viď príloha).

Predsedníctvo Sučany Alumni (Tomáš Jacko, Petra Trubinská, Miroslav Medveď)
4. 3. 2018

*** P R Í L O H A: Problémy a riešenia ***

Problém č.1: sexual harassment

Problém sexuálneho obťažovania je problémom veľmi aktuálnym a v dnešnej dobe je citlivosť na túto tému mimoriadne zvýšená. Je veľmi dôležité, aby sme sexuálne obťažovanie nepovažovali za niečo normálne alebo ho čo i len ticho akceptovali. Zároveň však aj na základe reakcií a svedectiev nemôžeme povedať, že toto je najväčší problém GBASu. Bez toho, aby sme sa snažili akokoľvek tento problém zľahčovať, nám napríklad prišli aj také reakcie, ktoré namiesto sexual harassmentu videli u konkrétnych učiteľov skôr nemiestnu iróniu alebo sarkazmus. Samozrejme, aj toto je veľmi nevhodné a môže byť žiakmi vnímané viac ako citlivo. Sexuálne obťažovanie je veľmi vážny problém v celej našej spoločnosti a ak sa už na GBASe dialo alebo deje, tak je potrebné ho odsúdiť a nastaviť pravidlá a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi tak, aby ku sporným situáciám nedochádzalo. V prípade, že nastanú, mali by byť riešené nezávislou dôvernou osobou, napr. školským psychológom. Prišlo nám mnoho reakcií, ktoré učiteľov, ktorí sa mali sexual harassmentu dopustiť, považujú v rámci výučby svojich predmetov za jedných z najlepších v škole. Toto ich prípadné správanie absolútne neospravedlňuje, avšak poukazujeme na komplexnosť osôb a ich vnímania žiackou a absolventskou komunitou. Tento problém súvisí aj s celkovou kvalitou učiteľov (viď problém 4: kvalita učiteľov).

Navrhované riešenia problému:
a) Vytvorenie etického kódexu učiteľa a poverenie nezávislého človeka (napr. bývalý zamestnanec školy, absolvent, školský psychológ), ktorý sa bude zaoberať jeho dodržiavaním, vylepšovaním a vyhodnocovaním a zároveň bude zbierať námety a pripomienky od dotknutých osôb. Pri tomto kroku vieme ako Sučany Alumni ponúknuť pomoc vo viacerých oblastiach.
b) Zriadenie funkcie školského psychológa alebo poverenie zaoberať sa touto problematikou nezávislej osobe. (Triedny učiteľ nie je nezávislá osoba, keďže je kolegom/kolegyňou s kritizovaným učiteľom. Výchovná poradkyňa nie je kvalifikovaná psychologička.) Funkciu školského psychológa zároveň odporúčame zriadiť z dôvodu podpory psychického zdravia žiakov. Mohol by tiež pomáhať učiteľom ako poradca, za účelom udržania si psychickej a pracovnej pohody.
c) Zriadiť „black box“ na pôde školy, kde budú môcť žiaci aj anonymne oznamovať nevhodné správanie učiteľov, žiakov alebo akékoľvek iné porušenie etického kódexu. Black box môže byť vo forme fyzickej schránky a zároveň anonymného elektronického formulára na webe. Poveriť rešpektovanú osobu vzbudzujúcu dôveru žiakov a učiteľov vyhodnocovaním týchto podnetov.
d) V prípade nedostatku finančných zdrojov alebo vôle môže Sučany Alumni finančne prispieť na pracovnú činnosť týchto osôb, alebo pomôcť fundraisovať finančné prostriedky medzi absolventmi,  a môže tiež pomôcť s hľadaním a výberom vhodných osôb na tieto pozície.

Problém č. 2: ZRPŠ a Študijný fond

ZRPŠ nie je organizačnou zložkou školy. Je dobrovoľným združením, podobne ako aj Sučany Alumni. Avšak mnoho našich členov bolo alebo je zároveň členmi ZRPŠ, a preto cítime potrebu komentovať aj kritiku voči tejto organizácii. S prostriedkami získanými od svojich členov môže ZRPŠ hospodáriť podľa rozhodnutia ich členov a ich volených zástupcov – výboru ZRPŠ. Akékoľvek obvinenia z netransparentnosti alebo nehospodárnosti by mali byť preto adresované členmi ZRPŠ smerom k nimi voleným zástupcom.

Kritika ZRPŠ je dlhodobo namierená napríklad voči zvýhodňovaniu členov oproti nečlenom (resp. platcom ZRPŠ oproti neplatiacim). Považujeme za normálne, že organizácia, ktorá má zriadený členský príspevok chce ponúkať benefity hlavne svojim platiacim členom. Podobne malo v minulosti nastavený systém členského aj Sučany Alumni. Myslíme si však, že „neplatiči“ ZRPŠ by mali mať možnosť rovnakého prístupu ku všetkým benefitom platiacich členov po zaplatení alikvótnej čiastky za produkt alebo službu, resp. malo by im byť ponúknuté alternatívne riešenie. V prípade, že členský príspevok ZRPŠ je pre niekoho príliš vysoký, tak by malo ZRPŠ ponúknuť riešenie aj pre túto skupinu žiakov a ich rodičov. Napríklad vo forme rozloženia mesačných platieb, alebo zníženia/odpustenia poplatku po dokázaní ťažkej finančnej situácie. GBAS je štátna škola a viacero rodičov a žiakov preto očakáva, že prístup ku vzdelaniu bude poskytnutý v zmysle zákona a že nebudú nijak diskriminovaní oproti rodičom a žiakom, ktorí chcú alebo si môžu ZRPŠ príspevok dovoliť zaplatiť. Zo ZRPŠ by mali byť uhrádzané najmä “bonusy“, nie školské pomôcky potrebné ku každodennému štúdiu (ako napr. knihy). 

Navrhované riešenia problému:
a) Zvýšiť transparentnosť hospodárenia ZRPŠ a čo najviac prehľadným spôsobom zverejňovať informácie – napríklad posielať všetky presné a detailné informácie o činnosti a hospodárení všetkým členom ZRPŠ formou emailu alebo mať informácie zverejnené na webovej stránke.
b) Osloviť nezávislého audítora (napr. z radov absolventov), ktorý by vykonával pravidelnú kontrolu hospodárenia a zároveň by mohol vykonať spätný audit hospodárenia ZRPŠ a efektívneho a účelného využitia členských príspevkov.
c) Zvýšiť transparentnosť Študijného fondu a sprehľadniť štruktúru a tok peňazí medzi ZRPŠ, školou a Študijným fondom.
d) Prehľadne a transparentne zverejňovať výšku a účel minutých členských príspevkov ZRPŠ a prostriedkov získaných vďaka 2% z daní.
e) Zverejňovať zápisnice z rokovaní výboru ZRPŠ, jeho činnosti a činnosti Študijného fondu a posielať ich členom ZRPŠ formou emailu alebo mať informácie zverejnené na webovej stránke.
f) Spolupracovať so Sučany Alumni na fundraisingu a marketingu školy (napr. vytvorením modernej webstránky, propagačných materiálov, hľadaním sponzorov) za účelom získania lepšieho výberu ZRPŠ, a tiež ďalších sponzorských darov.
g) Umožniť platbu členského príspevku ZRPŠ vo forme mesačných platieb. V prípade rodín s finančnými ťažkosťami znížiť alebo odpustiť poplatok po dokázaní ťažkej finančnej situácie.
h) „Neplatičom“ ZRPŠ ponúknuť možnosť rovnakého prístupu ku všetkým benefitom platiacich členov po zaplatení alikvotnej čiastky za produkt alebo službu, resp. malo by im byť ponúknuté alternatívne riešenie.

Problém č. 3: vedenie školy

Jedna z básní hovorí, že „vedenie veľký záujem len predstiera“. Viacerí absolventi a členovia SA volajú po zmene vedenia školy. Prišli nám však aj podnety od absolventov, ktorí členov vedenia školy oceňujú za všetko, čo pre školu urobili a robia. Podľa nich je to aj ich zásluhou, že škola patrí stále medzi najlepšie školy a gymnáziá na Slovensku. Najčastejšia kritika bola namierená voči štýlu riadenia. Členovia vedenia školy na základe viacerých komentárov majú sklony ignorovať alebo nevhodne napádať kritiku a názory, ktoré sa líšia od ich vlastných.

Žiaci by nemali mlčať o problémoch – či už vlastných, alebo školských. Čím skôr na problém upozornia, tým skôr prispejú k jeho riešeniu. Kritika od žiakov – či už je oprávnená alebo neoprávnená –  môže byť komunikovaná nielen žiakmi priamo alebo anonymne, ale aj prostredníctvom ich zástupcov (napr. Žiacka školská rada - ŽŠR) a prostredníctvom ich rodičov a ich zástupcov v ZRPŠ. Ak toto nie je možné, tak v škole je už teraz niekoľko možností pre žiakov ako bez strachu vyjadriť svoje názory a kritiku (ŽŠR, prefekti, triedny učiteľ, iný učiteľ, výchovný poradca, rodič, výbor ZRPŠ, Rada školy, Sučany Alumni). Avšak priestor na zlepšenie je vždy (viď riešenia nižšie).

Vedenie školy je ako futbalový rozhodca. Nikto ho zväčša nemá rád a takmer nikto ním nechce byť. Bez neho by ale nikto nedodržiaval pravidlá a ani sa nemohol hrať kvalitný alebo oficiálny zápas. Nie je tajomstvom, že aj my, predstavitelia Sučany Alumni, ako aj niektorí naši členovia a terajší žiaci, sme sa viackrát dostali do konfliktu s vedením školy. Konflikt však môže byť vnímaný aj pozitívne, pokiaľ vedie k vyriešeniu nejakého problému a zlepšeniu stavu. Konflikt vo vecnej rovine za použitia argumentov je viac ako vítaný. Na druhej strane, konflikt založený na osobných animozitách a invektívach, vychádzajúci z ješitnosti, nemôže viesť k ničomu dobrému. Jedna strana totiž ostane vždy nespokojná. Z mocenského hľadiska žiaci ťahajú vždy za kratší koniec, a preto je potrebné na to prihliadať pri rozhodovaní vedenia školy a komunikácii s nimi. Aj napriek podozreniam viacerých absolventov chceme veriť, že vedeniu školy vždy išlo a ide o rozvoj a blaho školy a jej žiakov.

Nie vždy sme ako Sučany Alumni súhlasili so spôsobom riadenia školy, avšak každý manažér sa musí v prvom rade zodpovedať za svoje konanie svojim priamym nadriadeným (zriaďovateľ školy, Rada školy, sčasti ZRPŠ a rodičia) a tiež podriadeným (zamestnanci, žiaci). Apelujeme preto na Radu školy, ZRPŠ, rodičov, zamestnancov a žiakov, aby s vedením školy aktívne diskutovali, tlmočili im svoje požiadavky a problémy, a snažili sa spoločne nájsť riešenia. Zároveň vyzývame vedenie školy, aby sa ku kritike a návrhom na zlepšenie stavalo aktívne, a snažilo sa pochopiť a vyjsť v ústrety navrhovateľom. Pri lepšie zvládnutej komunikácii a lepšom vnímaní potrieb toho druhého nemusela ani táto situácia eskalovať na súčasnú úroveň.

Aj Sučany Alumni trvalo dlho nájsť znova spoločnú reč a spojiť sily s vedením školy, aby sme pomohli pri ďalšom rozvoji školy. Vždy sa dajú nájsť výhrady, avšak bez spolupráce a vzájomného rešpektu nedokážeme posúvať školu vpred.

Navrhované riešenia problému:
a) Zriadiť „black box“ na pôde školy, kde budú môcť žiaci aj anonymne oznamovať problémy, nedostatky a nevhodné správanie sa učiteľov, žiakov, vedenia školy a akékoľvek iné porušenie etického kódexu. Poveriť rešpektovanú osobu vzbudzujúcu dôveru žiakov a učiteľov vyhodnocovaním týchto podnetov. Black box môže byť vo forme fyzickej schránky a zároveň anonymného elektronického formulára na webe.
b) Organizácia pravidelných verejných stretnutí, resp. diskusií žiakov s vedením školy, kde budú diskutované témy a problémy, ktoré žiakov zaujímajú. Napríklad pravidelná organizácia speakers‘ corner. Diskusie by mohli byť moderované aj absolventmi.
c) Väčšia dávka empatie, snahy o dialóg, ochota vypočuť si druhú stranu a dať jej priestor, aj keď s ňou nesúhlasím. Rešpektovanie iného alebo opačného názoru. Vnímanie kritiky ako priestor a príležitosť na zlepšenie, a nie ako osobný útok.

Problém č. 4: kvalita učiteľov

Žiaci majú oprávnene na učiteľov tie najvyššie kvalitatívne nároky – veď sú na GBASe a očakávajú adekvátnu hodnotu. Kvalitný učiteľ by mal byť nielen špecialista vo svojom odbore, ale zároveň sa aj správať ako vzor pre svojich žiakov. V tomto vzťahu je potrebné uvedomiť si základný rozdiel medzi klientom (žiak, rodič) a poskytovateľom služby (učitelia, vedenie školy). Žiaci a ich rodičia si vybrali naše gymnázium dobrovoľne. Učitelia a členovia vedenia školy sú platení z verejných prostriedkov za to, aby zabezpečili kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov. Je preto podľa nás normálne, ba priam až žiaduce zo strany žiakov a ich rodičov mať nároky a očakávania na kvalitu výučby, morálny kredit, a na celkovú organizáciu a fungovanie školy. Je podľa nás normálne mať tie najvyššie očakávania od školy, ktorá je objektívne na základe výsledkov žiakov a uplatnenia jej absolventov dlhodobo jedna z najlepších na Slovensku.

Všetky problémy, príznaky a choroby slovenského školstva na GBASe nevyriešime. A keby aj, tak to neurobíme za rok, ani za dva. Len ťažko zvrátime nezáujem kvalitných študentov ísť študovať učiteľské smery a následne sa v našej škole zamestnať a dlhodobo pracovať. Je miernou utópiou dúfať, že dnešný absolvent učiteľského smeru bude mať čistú oxfordskú angličtinu, bude vedieť dokonale učiť, a navyše bude schopný inšpirovať a byť morálnou autoritou pre žiakov. Ak sa aj niekto taký vyskytne, tak pôjde učiť do Londýna a nie na GBAS ako začínajúci učiteľ za 600 eur čistého. Napriek všetkému máme ale veľa fantastických učiteľov, ktorí k nám prišli pracovať aj za týchto podmienok. Sú výbornými učiteľmi a sme na nich hrdí. Nie je ľahké takých na GBAS prilákať a udržať si ich, a preto je potrebné aktívne na tom pracovať a ich počty neustále zvyšovať.

Navrhované riešenia problému:
a) Aktívne hľadanie a headhunting najlepších učiteľov z celého Slovenska. Inzerát na webstránke školy je málo. Časť prostriedkov ZRPŠ a Študijného fondu používať na poskytnutie finančných alebo iných benefitov na prilákanie a odmeňovanie najlepších učiteľov.
b) Aktívne hľadania a headhunting native lektorov v rámci celého Slovenska a zo zahraničia. Inzerát na webstránke školy je málo. Časť prostriedkov ZRPŠ a Študijného fondu používať na poskytnutie finančných alebo iných benefitov na prilákanie a udržanie si native lektorov.
c) Vytvorenie možnosti formálneho a neformálneho vzdelávania a zvyšovania si kvalifikácie pre učiteľov vrátane finančnej podpory/kompenzácie vzdelávania. Napríklad možnosť absolvovať kurzy na zlepšenie úrovne anglického jazyka poskytované kolegami z English Departmentu. Alebo napríklad možnosť preplatiť časť študijného/tréningového pobytu pre učiteľov v Spojenom kráľovstve za podmienky, že učiteľ ostatne učiť na GBASe určité časové obdobie. V prípade, že skončí skôr, benefit musí vrátiť.
d) Pravidelné (napr. polročné) anonymné hodnotenie spokojnosti žiakov s kvalitou výučby a konkrétnymi učiteľmi, ktoré je v anglosaských krajinách úplným štandardom. Finančná alebo iná motivácia pre najlepšie hodnotených učiteľov. Poskytnutie pomoci alebo tréningu pre nízko hodnotených učiteľov.
e) Poskytnutie finančných a nefinančných benefitov pre kvalitných začínajúcich aj skúsených učiteľov. Napríklad hľadať možnosti ubytovania učiteľov za zvýhodnený nájom, resp. zadarmo ako benefit, keď prídu učiť na GBAS.
f) Mentoring pre učiteľov od kolegov mimo školy, odborníkov a trénerov zo Slovenska aj zahraničia. Systematická práca s učiteľmi a pre učiteľov.
g) V prípade nedostatku finančných zdrojov, vôle alebo časovej kapacity, môže Sučany Alumni finančne prispieť na viaceré z týchto navrhovaných riešení. Tiež je ochotné pomôcť s výberom a organizačným zabezpečením všetkých vyššie uvedených bodov.

***
Ak Vás naše odporúčania a riešenia zaujali, a chceli by ste, aby boli realizované, môžete nás a školu vždy podporiť či už konkrétnou činnosťou, pomocou, alebo aj finančne. Alebo nám len tak napíšte a povedzte nám o svojom nápade alebo kritike. Vždy sa potešíme wink

Sučany Alumni, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany
E-mail: .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript)
Web: http://www.sucanyalumni.sk
IBAN: SK69 0200 0000 0026 2974 4559
SWIFT: SUBASKBX